This site uses Cookies in order to improve your experience and to provide services in line with your preferences. By closing this banner, scrolling this page or by clicking any of its elements you consent the use of Cookies.

If you want to learn more go to the Cookie Policy page.

PARTNERZY

AIDP, włoskie stowarzyszenie działające na rzecz zarządzania zasobami ludzkimi, to niepolityczna organizacja non-profit, której członkami są menedżerowie i specjaliści aktywni na polu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach różnej wielkości, zarówno prywatnych jak i rządowych i publicznych, jak również osoby zajmujące się związkiem „ludzie-praca” w wymiarze badawczym i naukowym. Stowarzyszenie powstało w roku 1960. Członkowstwo w nim jest indywidualne i dobrowolne. Celem jest podnoszenie profesjonalizmu członków i odgrywanie aktywnej roli w procesie rozwoju zasobów ludzkich w miejscu pracy, w szerszym kontekście rozwoju społecznego kraju, z naciskiem na promowanie znaczenia godności ludzkiej w pracy i w szerszym wymiarze społecznym.
Poprzez inicjatywy, publikacje, projekty i badania dotyczące najistotniejszych zagadnień ze świata pracy i przyszłości zarządzania zasobami ludzkimi AIDP dostarcza specjalistycznych usług, stanowiąc siłę napędową do podnoszenia profesjonalizmu swoich członków, koniecznego dla sukcesu ich organizacji i rozwoju pracowników.
AIDP może się pochwalić trzema tysiącami członków i skupioną wokół stowarzyszenia społecznością 18 000 osób. Stowarzyszenie posiada 16 regionalnych i ponadregionalnych oddziałów i pełni aktywną rolę w EAPM (European Association of People Management) i WFPMA (World Federation of Personnel Management Associations).
W 2001 roku AIDP ustanowiło działającą w krajach śródziemnomorskich federację FMRH, której celem jest badanie i upowszechnianie zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi . Federacja współpracuje z rządami Francji, Hiszpanii, Portugalii, Algierii, Maroka i Tunezji.
AIDP publikuje kwartalnik Direzione del Personale oraz webzin HR On Line (ukazuje się dwa razy w tygodniu) oraz serię książek poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi wydawanych przez Guerini Next.

www.aidp.it
Od 1947 roku Confapi opowiada się za rozwojem mikro-małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią trzon włoskiej ekonomii i przemysłu. Konfederacja występuję w imieniu MŚP, strzegąc ich interesów i promując na poziomie politycznym działania mające na celu rozwój zrzeszonych przedsiębiorstw na polu krajowym i międzynarodowym.
Zgodnie ze swoim podstawowym celem, utrzymuje ciągły dialog z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, proponując odpowiednie rozwiązania prawne i ekonomiczne. Wdraża również inicjatywy i programy mające na celu promowanie idei rozwoju ekonomicznego Włoch poprzez współpracę z instytucjami krajowymi i europejskimi. Negocjuje i ustala zbiorowe porozumienia ze związkami zawodowymi.
Confapi jest w stanie zaoferować zrzeszonym przedsiębiorstwom szeroki zakres usług w zakresie przedsięwzięć krajowych i europejskich: reprezentowanie interesów na poziomie polityki europejskiej; wyszukiwanie możliwości biznesowych na szczeblu krajowym i europejskim; udział w projektach europejskich wspólnie z innymi międzynarodowymi stowarzyszeniami i  MŚP.
Confapi jest również członkiem CEA-PME (European Confederation of Small and Medium Industries), mającej swoja siedzibę w Brukseli i zrzeszającej 13 stowarzyszeń MŚP z różnych krajów, reprezentujących  600 000 przedsiębiorstw i 14,5 miliona pracowników.

www.confapi.org


Stowarzyszenie EFFEBI jest organizacją non-profit. Od powstania w 1978 roku stanowi punkt odniesienia dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi i rozwojem organizacji, głównie w sektorze bankowości i finansów. Członkami stowarzyszenia są zarówno największe włoskie grupy bankowe jak też małe i średnie banki. Na szczeblu międzynarodowym, EFFEBI jest członkiem założycielem EBTN (European Banking and Financial Services Training Association) i aktywnie uczestniczy w jego działaniach. Stowarzyszenie utrzymuje silne związki z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, uniwersytetami, szkołami, przedsiębiorstwami i organizacjami  działającymi na polu zarządzania zasobami ludzkimi i ich rozwoju. W 2012 roku Effebi powołało do życia Centre for Research and European Studies (CRESfb) w celu promowania badań dotyczących rozwoju zasobów ludzkich w sektorze finansowym, zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. CRESfb wspierane jest przez ekspertów i profesjonalistów we współpracy z uczelniami wyższymi. Wśród jego celów jest promocja europejskiego wymiaru kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez projektowanie kwalifikacji zawodowych w zgodzie z wytycznymi EQF, ECVET i EQAVET. Stowarzyszenie wydaje również kwartalnik «FB-BANCA in FORMAZIONE».

www.asseffebi.eu
PAIZ Konsulting jest dostawcą szkoleń i usług doradczych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Firma działa od 1997 roku. Do tej pory prawie 10 000 pracowników z ponad 900 firm z całej Polski i innych krajów europejskich wzięło udział w wydarzeniach edukacyjnych realizowanych przez PAIZ.
W badaniach przeprowadzonych przez niezależny ośrodek badawczy DATA GROUP  firma znalazła się wśród 17 firm szkoleniowych z całej Polski polecanych przez klientów. Firma otrzymała również certyfikaty „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”.
PAIZ Konsulting posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań edukacyjnych opartych na TIK. Najlepszym jego przykładem jest udział w międzynarodowym projekcie finansowanym z programu Lifelong Learning, w ramach którego powstał serwis online służący podnoszeniu umiejętności z zakresu komunikacji w miejscu pracy poprzez wykorzystanie scenariuszowych gier edukacyjnych (tzw. branching stories). PAIZ Konsulting posiada również doświadczenie w tworzeniu rozwiązań e-learningowych dla klientów komercyjnych. Firma oferuje elektroniczne rozwiązania wspierające wdrażanie efektów uczenia się dostosowane do potrzeb klientów.
PAIZ posiada duże doświadczenie w zarządzaniu środkami pomocowymi z USAID, Banku Światowego, brytyjskiego Know How Fund oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Najnowsze doświadczenia w zarządzaniu projektami i działalności badawczej obejmuje zarządzanie 6 projektami finansowanymi z EFS. Firma uczestniczyła również jako partner w dwóch projektach w ramach programu Lifelong Learning i jednym w ramach programu Erasmus+.

www.paiz.com.pl
PROMEA to greckie stowarzyszenie na rzecz promocji metodologii badań i rozwoju. Jego celem jest promowanie idei społeczeństwa wiedzy w Grecji i Europie. Powstało w 2006 roku. Ma swoją siedzibę w Atenach. Tworzy je interdyscyplinarny zespół badaczy, trenerów, informatyków, konsultantów z zakresu metodologii badań i uczenia oraz menedżerów i pracowników administracyjnych.
Działalność PROMEA koncentruje się wokół badania, rozwoju i waloryzacji metodologii i narzędzi, mając na uwadze korzyści dla społeczeństwa, jak również promowaniu innowacyjnego podejścia do uczenia się i zastosowania rozwiązań opartych na TIK w kształceniu i szkoleniu zawodowym, uczeniu dorosłych i uczeniu się przez całe życie.
Ponadto PROMEA wyszukuje oraz uczestniczy w omawianiu  i wdrażaniu nowych pomysłów badawczych, koordynując lub wdrażając projekty w ramach program Erasmus+, programów współpracy ponadnarodowej, jak również programu Horizon 2020.

www.promea.gr